معرفی پرسنل کلینیک دیابت پارسیان

جعفر حسنی

R & D و مدیر طراحی و توسعه

۰۵۱-۳۸۵۸۴۰۴۰

داخلی ۱۲۱

منیره افشاریان

حسابدار

۰۵۱-۳۸۵۸۴۰۴۰

داخلی ۱۲۰

جواد یزدانی

مدیریت

۰۵۱-۳۸۵۸۴۰۴۰

داخلی ۱۰۸

مسعود علی عسگری

مدیر تولید محتوا و شبکه اجتماعی

۰۵۱-۳۸۵۸۴۰۴۰

داخلی ۱۲۱

آرزو یونسی

مدیر شبکه و کارشناس Data base و داده

۰۵۱-۳۸۵۸۴۰۴۰

داخلی ۱۲۱

دیابت پارسیان

معصومه یوسف زاده

کارشناس پذیرش

۰۵۱-۳۸۵۸۴۰۴۰

داخلی ۱۰۱ و ۱۰۲

سحر حسین پور

کارشناس پذیرش

۰۵۱-۳۸۵۸۴۰۴۰

داخلی ۱۰۱ و ۱۰۲

افسانه دلشاد

مسئول واحد پذیرش / کارشناس پذیرش

۰۵۱-۳۸۵۸۴۰۴۰

داخلی ۱۰۱ و ۱۰۲

الهه شعبانی

منشی بخش

۰۵۱-۳۸۵۸۴۰۴۰

داخی ۱۰۱ و ۱۰۲

سارا معینی

کارشناس پیگیری و نوبت دهی

۰۵۱-۳۸۵۸۴۰۴۰ داخلی ۱۱۸و۱۱۹

سبیکه پژم

کارشناس پیگیری و نوبت دهی

۰۵۱-۳۸۵۸۴۰۴۰ داخلی ۱۱۶و۱۱۷

مهلا یونسی

کارشناس مهندسی پزشکی

۰۵۱-۳۸۵۸۴۰۴۰

داخلی ۱۰۵

محدثه نیک بخت

کارشناس آموزش

۰۵۱-۳۸۵۸۴۰۴۰

داخلی ۱۱۳

آموزش دیابت

رحیمه درودی

مسئول واحد آموزش

۰۵۱-۳۸۵۸۴۰۴۰

داخلی ۱۱۳

میترا امین زاده

کارشناس روان شناسی

۰۵۱-۳۸۵۸۴۰۴۰

داخلی ۱۱۳

فائزه محمدنژاد

پرستار

۰۵۱-۳۸۵۸۴۰۴۰

داخلی ۱۰۹

مهدیه کرمانی

پرستار

۰۵۱-۳۸۵۸۴۰۴۰

داخلی ۱۰۹

نصرت هوسی

پرستار

۰۵۱-۳۸۵۸۴۰۴۰

داخلی ۱۰۹

ستاره شکوهی

مسئول واحد ارتوپدی فنی پا

۰۵۱-۳۸۵۸۴۰۴۰

داخلی ۱۰۵

مرجان رستمیان

مسئول واحد فیزیولوژی ورزش

مریم احمدنژاد

کارشناس مامایی

۰۵۱-۳۸۵۸۴۰۴۰

داخلی ۱۱۴

کارشناس مامایی

الهه نصیری

مسئول واحد ماساژتراپی

 

شریف اعتمادی

کارشناس تغذیه /مسئول واحد طب سالمندی و تغذیه

حمید جهانی

کارشناس زخم

۰۵۱-۳۸۵۸۴۰۴۰

داخلی ۱۱۸

امیر مرادپور

کارپرداز – حراست

سید عباس موسوی

کارپرداز – حراست

سعید اسکندری

کارپرداز – حراست