تماس با ما

نقشه گوگل کلینیک تخصصی دیابت پارسیان

بخش پذیریش

بخش پذیرش

داخلی ۱۰۱ و ۱۰۲

داروخانه

بخش داروخانه

داخلی ۱۰۴