تماس با ما

نقشه گوگل کلینیک تخصصی دیابت پارسیان

بخش پذیرش

بخش پذیرش :

داخلی ۱۰۱ – ۱۰۲

بخش پیگیری و نوبت دهی بیماران :

داخلی ۱۱۶ – ۱۱۷ – ۱۱۸ -۱۱۹

داروخانه تخصصی دیابت پارسیان

ارائه کننده کلیه داروهای تخصصی دیابت و قلم های انسولین

انواع دستگاه تست قند خون و نوار آنها  – انواع میان وعده های رژیمی

۳۸۵۸۴۰۴۰ – ۰۵۱

داخلی ۱۰۴