پرتال کلینیک تخصصی دیابت پارسیان
سبد خرید خالی است.

تغذیه مناسب

اهمیت تغذیه سالم
رژیــم غــذایی در درمــان بیماری دیابت نقش اساسی دارد. بــرای اجــرای رژیــم غذایی مناسـب، شـاید نیـاز باشد مقدار یا زمان مـصرف غذا و یا نوع مواد غذایی مصرفی تغییر داده شود. البته تغییر نوع مواد غذایی به نحوی غذا خوردن بیمار در گذشته و زمانی کـه مبـتلا بـه دیابت نبوده است، بستگی دارد. دستورات غـذایی مخـصوص افـراد دیابتی نبوده و در واقع یک رژیم غذایی سالم محسوب می شوند کـه الفبای صحیح غذا خوردن بوده و همه اعضای خانواده مـی تواننـد از آن استفاده نمایند. گاهی به غلط تصور بر این است که افراد دیابتی نباید غـذایی را کـه دوست دارند، بخورند. درحالی که اعتدال و میانه روی در مصرف مواد غذایی به طوری که بـه مقـدار متوسـط از تمـام غذاها مـصرف شـود اشکالی ندارد. اغلب غذاها حاوی درشت مغذیها (کربوهیـدراتهـا، پروتئینها، چربیها) هستند و ترکیبات مختلفـی از آنهـا را در خـود دارند. بنابراین در تنظیم برنامه غذایی می توان از فهرسـت جـایگزینی تمـام غذاها استفاده نمود. مشاوره و یا مراجعه به یک کارشـناس تغذیـه، در جهت آموزش و اعمال تغییرات مناسب در رژیم غذایی و کنترل بهتر دیابت ضروری است.

مقالات مرتبط با تغذیه و دیابت