تغذیه مناسب

اهمیت تغذیه سالم
رژیــم غــذایی در درمــان بیماری دیابت نقش اساسی دارد. بــرای اجــرای رژیــم غذایی مناسـب، شـاید نیـاز باشد مقدار یا زمان مـصرف غذا و یا نوع مواد غذایی مصرفی تغییر داده شود. البته تغییر نوع مواد غذایی به نحوی غذا خوردن بیمار در گذشته و زمانی کـه مبـتلا بـه دیابت نبوده است، بستگی دارد. دستورات غـذایی مخـصوص افـراد دیابتی نبوده و در واقع یک رژیم غذایی سالم محسوب می شوند کـه الفبای صحیح غذا خوردن بوده و همه اعضای خانواده مـی تواننـد از آن استفاده نمایند. گاهی به غلط تصور بر این است که افراد دیابتی نباید غـذایی را کـه دوست دارند، بخورند. درحالی که اعتدال و میانه روی در مصرف مواد غذایی به طوری که بـه مقـدار متوسـط از تمـام غذاها مـصرف شـود اشکالی ندارد. اغلب غذاها حاوی درشت مغذیها (کربوهیـدراتهـا، پروتئینها، چربیها) هستند و ترکیبات مختلفـی از آنهـا را در خـود دارند. بنابراین در تنظیم برنامه غذایی می توان از فهرسـت جـایگزینی تمـام غذاها استفاده نمود. مشاوره و یا مراجعه به یک کارشـناس تغذیـه، در جهت آموزش و اعمال تغییرات مناسب در رژیم غذایی و کنترل بهتر دیابت ضروری است.

مقالات مرتبط با تغذیه و دیابت