متخصصین

آقای دکتر رئوف

دیابتولوژیست

 

آقای دکتر یزدی

دیابتولوژیست

 

خانم دکتر وظیفه شناس

متخصص چشم پزشکی

ساعات حضور : هر سه شنبه

 

خانم دکتر سیادت

مشاور تغذیه

ساعات حضور: هر یکشنبه

آقای دکتر پیله ور

دیابتولوژیست

ساعات حضور:

 

آقای دکتر واحدی

دیابتولوژیست

ساعات حضور:

 

 

خانم دکتر روشنی

دیابتولوژیست

ساعات حضور:

 

 

 

خانم دکتر مدالیان

دیابتولوژیست

ساعات حضور:

 

 

 

خانم دکتر امیدوار

دیابتولوژیست

ساعات حضور: